ikona
1. Stupeň
Studijní témata pro 1. stupeň základní školy.

Hospodaření s vodou

Nedostatek vody

Ačkoliv je voda z pohledu života organismů i krajiny neocenitelná, lidmi je až příliš často nedoceněná. Dnes máme k dispozici prakticky stejné zdroje pitné vody, jaké měli lidé před stovkami let. Rozdíl je ale v tom, že o ty samé zdroje se v současnosti dělí více než šest miliard lidí. Pro většinu z nich se pitná voda stává samozřejmostí – vždyť stačí pouze otočit kohoutkem a natočit si, kolik potřebujeme. Ne všude ale panuje taková situace. S nedostatkem vody se váže zaostalost, chudoba, nemoci a hlad.

hospodareni_s_vodou_velka

Více než miliarda lidí na světě nemá přístup ke kvalitnímu zdroji pitné vody. Nejhorší je situace v subsaharské Africe, kde má přístup k nezávadné pitné vodě pouze 56% obyvatel. V absolutních číslech je problém největší v Asii – jen v Číně se jedná o 300 milionů obyvatel. Ve většině měst – vyjma subsaharské Afriky – jsou k dispozici relativně dobré zdroje, zato na venkově je kvalita vody problematická celosvětově.

Nekvalitní voda má spolu s nedostatečným hygienickým zázemím zásadní dopady na zdraví lidí v rozvojových zemích. Letos zatím zemřelo na choroby spojené s nedostatkem vody na celém světě 1 156 437, toto číslo se neustále zvyšuje. Nedostatek vody má za příčinu také vysokou dětskou úmrtnost. Podle WHO umře ročně 1,5 milionu dětí v důsledku průjmových onemocnění – ta jsou ve většině případů způsobena právě závadnou vodou nebo chybějící sanitací.

Důsledky jsou však mnohem širší – například řada dětí musí každodenně nosit vodu ze vzdálených nádrží, a proto se jim nedostane plnohodnotného vzdělání. Jindy tuto práci zastávají ženy, kterým zase nezbývá čas na jinou – výdělečnou – činnost.

Rozvojové cíle tisíciletí

Zajištění pitné vody a základní hygieny pro všechny lidi na světě do roku 2015 je jeden z Rozvojových cílů tisíciletí. Podle všeho se však nepovede ho splnit – při současném tempu zlepšování situace by v Africe byl naplněn až v roce 2076. Dostatečný přístup k pitné vodě se definuje jako dostupnost nejméně 20 litrů vody na osobu a den ze zdroje vzdáleného do 1 km od místa bydliště.

V našich zeměpisných polohách nedostatkem vody netrpíme. Výjimkou mohou být letní dny, kdy vysychají koryta řek a ztenčují se zásoby podzemních vod. I při těchto výjimkách se nestává, že by byl akutní nedostatek pitné vody pro obyvatelstvo. Jsou ale pásma, kde se toto říci nedá a pitná voda je drahou a vzácnou surovinou. Jedná se zejména o oblasti pouští a stepi. V těchto oblastech lidé a zvířata nemohou vodou plýtvat a v rozvojových zemích vodu mnohdy neupravují ani na vodu pitnou.

Důsledky znečištění vody

Znečištěná voda má neblahý vliv na zdraví lidí i zvířat. Narušeny jsou hygienické podmínky, ale také estetické, kulturní a zdravotní. Voda je v těchto oblastech maximálně využívána pro každodenní úkony spojeny s potřebou vody. Nedochází k přílišnému plýtvání a lidé vodu v maximální možné míře využijí. Spotřeba vody v těchto oblastech je zlomkem toho, co spotřebují lidé například v Evropě, nebo Severní Americe.

Šetření s vodou

Je důležité, aby i lidé, kteří netrpí nedostatkem pitné vody vodou šetřili a využívali systémů, které šetří pitnou vodu. Může se jednat o využití dešťových vod, jako vody např. pro závlahu, ale také využití vyčištěných šedých vod jako nové technologie pro úsporu pitné vody.

Nedostatek pitné vody se stává globálním problémem lidské populace na Zemi.

Cena vody stoupá

Dostupnost pitné vody, její čištění, úprava vody, která musí odpovídat hygienickým normám, zvyšují její cenu. Cena pitné vody se každým rokem zvyšuje z důvodu stále nákladnějších položek na její dostatečnou a hygienickou úpravu. Z těchto důvodů je proto nutné zamezit plýtvání pitnou vodou.

svetovy_den_vody

Světový den vody

Tradice Světových dnů vody, každoročně dne 22. března, byla založena vyhlášením na Valném shromáždění OSN v prosinci roku 1992. Toto rozhodnutí bylo přijato na základe doporučení Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro (1992) a Mezinárodní konference o vodě a životním prostředí v Dublinu v témže roce.

Důvodem bylo zejména nedoceňování významu ochrany, rozvoje a udržitelnosti vodních zdrojů, na jejichž dostupnosti a využívání závisí budoucnost lidstva i podmínek jeho života.

Od roku 1994 jsou pro jednotlivé roky vyhlašována Světovou meteorologickou organizací určitá témata, k nimž by, na připomenutí významu vody při oslavách 22. března, měla být zaměřena pozornost jak odborníků, tak veřejnosti.

Světové dny vody mají od svého vzniku pevné místo v kalendáři aktivit vodohospodářů v ČR a setkání na celostátní a rovněž regionálních úrovních jsou zaměřena nejen na odborné diskuse, ale zejména na informovanost veřejnosti.

0

Diskuse


Zapojte se do diskuse!