ikona
1. Stupeň
Studijní témata pro 1. stupeň základní školy.

Nakládání s odpady

Pojem nakládání s odpady v sobě zahrnuje následující činnosti:

 • Shromažďování odpadů
 • Sběr odpadů
 • Výkup odpadů
 • Přeprava odpadů
 • Doprava odpadů
 • Skladování odpadů
 • Úprava odpadů
 • Využití odpadů
 • Odstranění odpadů

 

rycklace_velka

Shromažďování odpadů

Shromažďováním odpadů se myslí krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.

Běžný občan se nejčastěji setká se shromažďovacím prostředkem v podobě kontejneru – ať už na směsný komunální odpad či tříděný odpad.

V ČR je dle údajů společnosti EKO-KOM umístěno 213 946 kontejnerů na tříděný sběr. 98% obyvatel ČR má možnost třídit své odpady. Průměrná vzdálenost k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad je 106 m.

Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

 • Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
 • Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
 • Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

 

Plasty patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. V některých městech a obcích se spolu s pastovým odpadem třídí i nápojové kartony. Záleží na podmínkách a technickém vybavení třídících linek v okolí. Proto je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech.

 • Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
 • Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
 • Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

 

Papír patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.

 • Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
 • Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

 

Nápojové kartony známé jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou – případně do oranžových pytlů. Záleží na tom, jak má obec systém sběru nápojových kartonů nastavený.

 • Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
 • Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin

 

Speciální položkou třídění odpadů jsou bioodpady. V současnosti nejsou příliš rozšířeny možnosti sběru bioopadu. Důvodem je dodržování přísné discipliny při separaci tohoto odpadu. Každá nežádoucí příměs může znehodnotit odpad pro následné využití. Taktéž sběrové nádoby se liší od běžných. Musí mít v sobě zabudovaný systém provětrávání a odvodňování odpadu, který by jinak hnil a zapáchal.

Mnohá města řeší problematiku třídění bioodpadu přistavením speciálních velkoobjemových kontejnerů na bioodpad ze zahrad a domácností. Kompostovat lze také v domácnostech bez zahrady, a to pomocí žížal v procesu tzv. vermikompostování.

Sběr bioodpadů je možný také prostřednictvím tzv. komunitního kompostování příp. sběrem do speciálních popelnic či pytlů.

Bioodpady se zpracovávají v kompostárnách. Kompostárny produkují kompost sloužící k dalšímu využití v zemědělství a zahrádkářství.

popelarske_auto

Sběr odpadů

Sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.

Nejčastěji je místem sběru odpadů sběrný dvůr či místo zpětného odběru výrobku.

Zpětnému odběru výrobků v ČR podléhají:

 • Obaly
 • Vozidla
 • Elektrická a elektronická zařízení
 • Baterie a akumulátory
 • Zářivky a výbojky
 • Minerální oleje
 • Pneumatiky

 

Obaly jsou neodmyslitelnou součástí celé řady výrobků. Jejich základním posláním je uchovat zboží v nezměněné kvalitě až do doby jeho spotřeby. Ve chvíli, kdy obal přestane plnit účel pro který byl vyroben, stává se z něj odpad.

Mnohé obalové odpady jsou však velmi dobře využitelné a mohou dále sloužit jako vstupní suroviny pro zpracování jiných výrobků, například dalších obalů. Aby byl proces recyklace co nejúčinnější, je potřeba odpady z obalů třídit na jednotlivé složky podle jejich materiálového složení, tedy je odkládat v rámci odděleného sběru odpadů. Se zpětným odběrem obalů se setkáváme denně, ať už v podobě třídění obalů do barevných kontejnerů či v podobě vracení skleněných odpadů do prodejen.

Správné nakládání s vozidly s ukončenou životností by měla přispět k minimalizování vlivu těchto vozidel na životní prostředí a přispívat tak k ochraně, zachování a zlepšení kvality životního prostředí a úsporám energie. Vozidla obsahují z podstatné části materiály, jež je možné recyklovat a opět použít ať už při výrobě nového automobilu či v jiných výrobních procesech.

Zpracování elektrotechnického a elektronického odpadu je z ekologického hlediska aktuálním problémem. Elektronický šrot obsahuje celou řadu látek a materiálů, zatěžujících životní prostředí. Mezi toxické látky obsažené v elektrotechnickém odpadu můžeme jmenovat zejména těžké kovy (Hg, Cd a Pb), luminofory v obrazovkách a zářivkách, displeje na bázi tekutých krystalů (LCD) aj. Elektrozařízení je možné vhazovat do speciálních kontejnerů červené barvy, příp. do e-boxů. Tyto nádoby slouží také k odevzdání baterií akumulátorů. Velká elektrozařízení je možné odevzdat v prodejně elektro.

Ekologická závadnost baterií a akumulátorů spočívá především v obsahu toxických látek (Hg, Zn, Cd) a proto jsou tyto odpady zařazeny mezi nebezpečné. Základním krokem pro omezení vlivu vyřazených baterií na životní prostředí je snižování obsahu toxických složek v nich a v používání sekundárních elektrochemických článků.

Správné nakládání s odpadními pneumatikami a oleji přispívá k ochraně, zachování a zlepšení kvality životního prostředí a úsporám energie.

Výkup odpadů

Výkupem odpadů je sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu. Takovým místem jsou např. pobočky sběrných surovin, které za přinesený odpad (nejčastěji kovy, papír) platí.

Přeprava a doprava odpadů

Přeprava odpadů se řídí velmi přísnými předpisy na národní i mezinárodní úrovni.

Vývoz odpadů z ČR za účelem jejich odstranění je zakázán, s výjimkou vývozu do států Evropské unie a do států, které jsou členy Evropského sdružení volného obchodu a které jsou současně smluvními stranami Basilejské úmluvy. Stejnými pravidly se řídí také odpad dovážený do ČR. Odpad vzniklý v České republice se přednostně odstraňuje v České republice.

Pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů za účelem jejich využití se odpady dělí na:

 • odpady uvedené na zeleném seznamu odpadů,
 • odpady uvedené na žlutém seznamu odpadů,
 • odpady uvedené na červeném seznamu odpadů,
 • odpady neuvedené na žádném ze seznamů

 

Ministerstvo stanoví vyhláškou zelený, žlutý a červený seznam odpadů.

Skladování odpadů

Skladování odpadů je přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním.

Úprava odpadů

Úpravou odpadů je každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností.

Využití odpadů

Využití odpadů je činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, že nahradí materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to i v zařízení neurčeném k využití odpadů, nebo že je k tomuto konkrétnímu účelu upraven. Využitím odpadu je např. využití způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie nebo recyklace či znovuzískání části odpadu a opětovné použití.

 • Opětovným použitím jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny,
 • Materiálové využití odpadů v sobě zahrnuje způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a další způsoby využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie.
 • Recyklací odpadů je jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně přepracování organických materiálů; recyklací odpadů není energetické využití a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál.

Odstranění odpadů

Odstraňování odpadů je činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že tato činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie. Odtajněním tak je konečné uložení odpadu do speciálně technicky provedených skládek či spalování na pevnině a vypouštění do vodních těles.

Skládkou je zařízení zřízené za  účelem  odstraňování  odpadů. V ČR bylo v roce 2010 evidováno 179 skládek odpadu. Skládkování je převažující způsob nakládání s odpady v ČR.

Za ukládání odpadů na skládky je původce povinen platit poplatek. Poplatek platí i původce, který je sám provozovatelem skládky a tato skládka je na jeho vlastním pozemku.

0

Diskuse


Zapojte se do diskuse!