ikona
1. Stupeň
Studijní témata pro 1. stupeň základní školy.

Voda – základní podmínka života na Zemi

Základem všeho živého na této planetě je voda. První jednoduché jednobuněčné organismy vznikly kdysi dávno před stovkami milióny lety právě ve vodním prostředí. Vodě vděčíme za vznik prvotní atmosféry i za naši existenci, neboť voda je základní složkou životního prostředí a nezbytnou podmínkou života na Zemi.

voda_podminka_zivota_velka

Voda v přírodě

Naše planeta se odlišuje od všech ostatních, které známe, jednou látkou, a to je voda, i když se v malém množství vyskytuje i na jiných planetách. Při pohledu z vesmíru vypadá Země jako modrobílá planeta: bílá od vodní páry a modrá od vody. Zákonitě všechny formy života závisejí na vodě.

Vodu ke svému životu potřebuje fauna i flóra, člověk je také úzce spjatý s vodou, s místem jejího výskytu. Od nepaměti se člověk usazoval a budoval svá sídla v blízkosti vodních toků a ploch. V celé historii lidstva tvořila voda vždy významnou podmínku pro osídlení a rozvoj v dané oblasti. První starověké civilizace vznikaly u toků velkých řek – Tigridu, Eufratu, Gangy, Nilu apod. I v současné době vyspělých technologií zůstává voda základní podmínkou pro rozvoj regionů ve všech zemích.

Voda vždy byla pro člověka nezbytnou složkou potravy, surovinou, zdrojem energie i dopravní cestou, v současnosti navíc i místem rekreace. Ne náhodou v údolích velkých řek vznikly první vyspělé civilizace, lidé se spojovali při budování zavodňovacích soustav a ochranných hrází.

Voda nejen člověku slouží, ale dokáže být i nebezpečná. V období povodní dokáže svou silou ničit vše, co jí přijde do cesty, nezřídka bere i lidské životy. Nejen nadbytek vody, ale i její nedostatek přináší člověku problémy a škody. Dlouhotrvající sucha a s nimi i nedostatek vláhy způsobují škody v přírodě i na zemědělských plodinách.

Stále zřetelněji se ukazuje, že voda ve všech jejích podobách je základní složkou životního prostředí, je významnou součástí přírodního bohatství a je nezbytným předpokladem dalšího rozvoje společnosti. Díky zásahům člověka do životního prostředí je stále náročnější zabezpečit dostatek kvalitní vody, ochrana jejích zdrojů je stále obtížnější a složitější.

Nejvýznamnější funkce vody v krajině jsou:

 • biologická
 • hospodářská
 • zdravotní a rekreační
 • kulturní a estetická
 • energetická a transportní
 • krajinotvorná a estetická
 • ekologická – vodní prostředí ekosystémů

Význam a použití vody

 • Je základní podmínkou života. Ve vodě vznikl život. Je to rozpouštědlo, ve kterém probíhají veškeré chemické děje v organismu. Lidské tělo obsahuje 70 % a rostliny až 90 % vody. Už ztráta 20 % tělesné vody je smrtelná. Na dehydrataci člověk umírá asi během 7 dnů. (Např. podle Guinnesovy knihy rekordů vydržel bez vody nejdéle jeden mladý Rakušan, kterého policie zapomněla v cele pro zadržené. Našla ho po 18 dnech na prahu smrti).
 • Je nejdůležitější surovinou všech průmyslových odvětví, používá se ke chlazení, ohřevu, oplachu, k výrobě elektrické energie ve formě páry a v potravinářství k výrobě nápojů atd.
 • Je základní podmínkou rostlinné a živočišné výroby.
 • Je zdrojem obživy v přímořských státech.
 • Vodní toky (řeky) a plochy (oceány, moře, jezera) hrají významnou roli v dopravě.
 • Přítomnost vodních ploch má vliv na klima krajiny.
 • Voda je využívána při rekreaci a sportu.
 • Minerální voda má léčivé účinky.

Voda je všude kolem nás i v nás

Zemský povrch je ze 71 % tvořen světovými oceány, 29%  povrchu Země tvoří souš. Podobně i těla živých organismů včetně člověka jsou přibližně ze dvou třetin tvořena vodou.

Povrchová voda na Zemi je soustředěna převážně v mořích a oceánech, dále však také ve vodních tocích, v přírodních vodních nádržích (jezera, bažiny, slatiniště atd.), v umělých vodních nádržích (přehrady, rybníky), ve formě sněhu a ledu.

Voda podpovrchová je obsažena v půdních pórech, průlinách, ve formě podzemního ledu v permafrostu.

Voda v atmosféře se vyskytuje ve skupenství plynném (vodní páry), ve skupenství kapalném (vodní kapky), ale i ve skupenství pevném (sněhová vločka) a na závěr voda v živých organismech je bezpodmínečnou součástí rostlinných a živočišných těl.

0

Diskuse


Zapojte se do diskuse!