ikona
2. Stupeň
Studijní témata pro 2. stupeň základní školy.

Populační exploze

Početní vývoj populace vyplývá z porodnosti a úmrtnosti. Porodnost je počet narozených dětí na 1000 obyvatel za rok. Úmrtnost je počet zemřelých na 1000 obyvatel za rok. Výslednice obou procesů je přirozený pohyb obyvatelstva. Ten může být kladný (přirozený přírůstek) nebo záporný (přirozený úbytek). Změny procesu přirozené reprodukce lidské společnosti se označují jako demografická revoluce.

populace_velka

V průběhu demografické revoluce lze sledovat 4 fáze:

  1. první fáze – porodnost i úmrtnost jsou vysoké, přirozený přírůstek je malý
  2. druhá fáze – výrazně klesá úmrtnost, porodnost zůstává vysoká, přirozený přírůstek je vysoký, populace celkově mládne
  3. třetí fáze – je nízká úmrtnost, klesá porodnost, přirozený přírůstek se snižuje
  4. čtvrtá fáze – nízká úmrtnost, nízká porodnost, stagnace obyvatel, populace stárne

Některé rozvojové země jsou v první a zejména v druhé fázi. Vyspělé země jsou většinou ve čtvrté fázi.

Populační exploze – jev, kdy ve většině rozvojových zemí nyní úmrtnost klesá a porodnost zůstává vysoká a jejich obyvatelstvo početně rychle roste. Značnou část populace (více než 30%) tvoří mladí lidé do 15 let. Růst populace dosahuje cca 2%.

V hospodářsky rozvinutých zemích je podíl obyvatelstva nad 65 let cca 15% a obyvatel do 15 let pouze cca 18%. Růst populace se zde snížil na cca 0,6% nebo je nulový.

Odhaduje se, že 8000 let před naším letopočtem měla světová populace cca 5 mil obyvatel. Na počátku letopočtu měla Země již 200 milionů lidí. V roce 1650 byl počet obyvatel cca 0,5 mld. Od roku 1650 do roku 1950 se zvýšil počet lidí na 2,4 mld (tedy pětinásobně). Dnes se populace zdvojnásobí každých 41 let. Každý den přibývá necelých 300 tis obyvatel. Ročně se tak populace planety zvýší o 80-90 miliónů. V roce 1997 měla Země 5,8 mld obyvatel, dnes je to cca 6,2 mld. Na konci tohoto století bude na Zemi cca 9-10 mld lidí. Na populační růst neměly téměř žádný vliv světové války.

Co vede lidi, hlavně v chudých oblastech k plození tolika dětí? Je to především bída. Lidé v chudých oblastech nemohou spoléhat na sociální zajištění ve stáří nebo při dlouhodobé pracovní neschopnosti. Jejich šancí jsou děti. Čím víc jich je, tím větší je šance, že alespoň některé z nich se o své rodiče dokáže postarat. Děti jsou také levnou pracovní silou. Důležitou roli hraje i náboženství.

Možnosti řešení

Některé návrhy řešení:

  1. a) osvěta a výchova k plánovanému rodičovství
  2. b) sterilizace mužů nebo žen
  3. c) potraty
  4. d) přijatelné materiální zajištění v rozvojových zemích (cca 1000 USD na obyvatele)

Aby se populace udržovala na stejné výši, mělo by na jeden rodičovský pár v průměru připadat 2,3 dítěte (v Evropě je to 2,0-3,3, v USA je to 3,3, v rozvojových zemích 3,5-5,5)

Zdroj

0

Diskuse


Zapojte se do diskuse!