ikona
2. Stupeň
Studijní témata pro 2. stupeň základní školy.

Odpady a energie

Již před staletími byli lidé schopni využívat energii uloženou v odpadech. Pro tyto účely se stavěli a staví spalovny odpadů, resp. zařízení na energetické využívání odpadů (ZEVO).

zevo_velka

Odpady přicházející do spalovny jsou shromažďovány v bunkru, kde je jeřábník průběžně míchá, tak aby byly připraveny ke spalování. Jeřábem jsou odpady přenášeny do násypky ohniště.

V ohništi probíhá proces spalování odpadu při teplotách 850 – 1100°C. V kotli předávají spaliny své teplo vodě a vzniká tak pára.  Pára z kotle je přiváděna do turbogenerátoru, kde se vyrábí elektřina. Po opuštění turbogenerátoru je pára přiváděna do procesů neb soustavy zásobování teplem.

Škvára z vyhořelých odpadů je z ohniště dopravována do bunkru škváry. Tam je přiváděn také vypraný popílek, zbavený solí a těžkých kovů. Následuje separace železných a barevných kovů. Škvára se vyváží na skládku nebo k dalšímu využití. Z kotle putují také spaliny, a to do filtrační jednotky, kde jsou zbaveny popílku, a dále putují na katalytické filtry, kde probíhá destrukce tzv. dioxinů a furanů. Následně putují spaliny skrze několikastupňovou pračku spalin. Vyčištěné spaliny jsou přiváděny do komína a vypouštěny do ovzduší.

V ČR je v současné době 29 spaloven průmyslového a zdravotnického odpadu a 3 spalovny komunálního odpadu.

Do budoucna by mělo být v ČR až 11 spaloven komunálního odpadu, což by podstatně snížilo podíl odpadů ukládaných na skládky a zároveň umožnilo více využívat teplo a elektřinu z odpadu pro domácnosti. Díky výhřevnosti komunálního odpadu blízké hnědému uhlí, je možné ušetřit spalováním odpadu právě hnědé uhlí či plyn potřebné k výrobě tepla a elektřiny.

Budování ZEVO se zvláště v evropských zemích, které nemají tradici ve spalování odpadu, často setkává s odporem ze strany veřejnosti, která se obává zhoršení ovzduší v lokalitě, dovozu odpadu a nárůstu dopravy a v neposlední řadě také výstavby budovy spalovny jako takové v blízkosti města.

V Evropě jsou ale na druhou stranu země, které velkou část svého odpadu spalují ve spalovnách. Nejčastěji i proto, že v nich platí úplný zákaz skládkování neupraveného odpadu. Mezi takové země patří Dánsko, Švýcarsko, Nizozemí či Norsko.

0

Diskuse


Zapojte se do diskuse!