ikona
2. Stupeň
Studijní témata pro 2. stupeň základní školy.

Význam vzduchu pro přírodu

Dýchání rostlin

Neméně důležité je i dýchání a s tím spojená fotosyntéza rostlin. Díky těmto pochodům byl umožněn rozvoj života na Zemi. Bez fotosyntézy by biosféra v současné podobě nebyla zásobena organickými látkami nebo jen ve velmi omezené míře. Organické látky vytvářené při fotosyntéze spotřebovávají heterotrofní organismy, mezi které patří i člověk, při své výživě. Fotosyntetizující organismy ročně zachytí asi 1071 kJ energie. Na produktech fotosyntézy je závislý i dnešní průmysl, neboť uhlí, ropa a zemní plyn jsou zbytky organismů, které žily v dávné minulosti a bez fotosyntézy by nevznikly.

vzduch_priroda_velka

Fotosyntéza (fotosyntetická asimilace) je biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb. Využívá světelného, např. slunečního, záření a tepla k tvorbě (syntéze) energeticky bohatých organických sloučenin (cukrů) z jednoduchých anorganických látek – oxidu uhličitého a vody.

Celkový průběh fotosyntézy shrnuje rovnice:

6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

Tato rovnice se však často zjednodušuje na:

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2

Schopnost fotosyntézy mají zelené rostliny, některé druhy bakterií, mnohé ruduchy, obrněnky, skrytěnky, hnědé řasy, krásnoočka a zelené řasy. Fotosyntéza probíhá v chloroplastech rostlinných buněk a v chromatoforech prvojaderných.

Opačný dějem k fotosyntéze je dýchání. Energie slunečního záření, která je během fotosyntézy uskladňována do vazeb organických látek, je při jejich štěpení během dýchání uvolňována a spotřebovávána k dalším chemickým reakcím, které jsou nutné pro život.

Rovnice popisující dýchání:

C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O → 6 CO2 + 12 H2O

Během dýchání se energie vázaná v chemických vazbách organických sloučen  přeměňuje na adenosintrifosfát (ATP). V podobě ATP je tato energie přímo dostupná pro další potřebné reakce v těle organismu.

Živé organismy pro svůj život musí neustále přeměňovat látky a energii ve svých buňkách. Takovému procesu se říká metabolismus. Základní chemické přeměny, na kterých přímo závisí život a růst organismu jsou hlavně metabolismus cukrů, tuků, aminokyselin a nukleových kyselin. Štěpení těchto látek za současné spotřeby kyslíku je nejdůležitějším zdrojem energie.

fotosynteza

Metabolismus má 2 složky, které probíhají zároveň:

  • katabolismus, kdy dochází ke štěpení složitých organických látek na jednodušší a energie se uvolňuje
  • anabolismus, kdy z jednoduchých látek za současné spotřeby energie vznikají látky složitější.

 

Vzduch jako průmyslová surovina

Vzduch je také důležitou průmyslovou surovinou. Mimo jiné vzduch (resp. kyslík v něm obsažený) slouží k oxidaci paliva ve všech běžných spalovacích motorech, k oxidaci paliva při výrobě elektrické energie v tepelných elektrárnách, dále při vytápění či ohřevu vody atd. Vzduch tedy slouží coby druhá (prakticky neviditelná) složka každého běžného fosilního paliva.

0

Diskuse


Zapojte se do diskuse!