ikona
1. Stupeň
Studijní témata pro 1. stupeň základní školy.

Druhy odpadů

Vznik a druhy odpadů

Veškerá výrobní i nevýrobní činnost společnosti je doprovázena vznikem odpadů. Otázka jejich využívání nebo odstraňování je prvořadý úkol jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak i z hlediska ekonomického.

skladka_velka

Základní pojmy

Základní pojmy v oblasti odpadového hospodářství definuje v pořadí již třetí zákon o odpadech – zákon č.185/2001 Sb. (první zákon č. 238/1991 Sb., druhý zákon č.125/1997 Sb.).

Dle platného zákona o odpadech je odpad je  každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů.

Druhy odpadů

Katalog stanovuje vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů.

Oficiální členění odpadů je pouze na ty druhy, které jsou uvedeny v Katalogu odpadů. Odpady jsou zde rozděleny do skupin, dále podskupin a jednotlivých druhů odpadů.

Rozdělení odpadů do skupin:

01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene
02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin
03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky
04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu
05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí
06 Odpady z anorganických chemických procesů
07 Odpady z organických chemických procesů
08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev
09 Odpady z fotografického průmyslu
10 Odpady z tepelných procesů
11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů
12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů
13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)
15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)
19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely
20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru

 
Odpad se dle Katalogu odpadů rozděluje na dvě kategorie:

 • ostatní odpad – např. stavební suť, pneumatiky, odpadní dřevo, odpadní zemina, směsný komunální odpad, vyřazené elektro zařízení, biologický odpad, druhotné suroviny (sklo, plast, papír)…

 

 • nebezpečný odpad – např. vyjetý olej, zářivky, znečištěné hadry, plechovky od barev, odpadní kyseliny, odpadní ředidla, odpadní barvy, zdravotnický odpad, průmyslový odpad, vyřazené chemikálie…

 
Nebezpečným odpadem je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností:

 • Oxidační schopnost
 • Vysoká hořlavost
 • Hořlavost
 • Dráždivost
 • Škodlivost zdraví
 • Toxicita
 • Karcinogenita
 • Žíravost
 • Infekčnost
 • Taratogenita
 • Mutagenita
 • Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami
 • Senzibilita
 • Ekotoxicita
 • Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování

 
Struktura i původ odpadů je velmi pestrý, proto se používá celá řada jiných členění podle účelu, ke kterému slouží. Jako kriterium pro rozdělení může sloužit např. původ, vznik, vlastnosti, hospodářské obory, vliv na prostředí a člověka, způsob odstraňování apod.

Odpady lze členit

Podle základních fyzikálních vlastností:

 • plynné
 • kapalné
 • tuhé
 • směsné

 
Podle základních oborů hospodářské činnosti:

 • výrobní – průmyslové, zemědělské, stavební
 • spotřební –  komunální

 
Podle vlivů na člověka a prostředí:

 • nebezpečné
 • ostatní

 
Podle možností využití jako druhotné suroviny:

 • využitelné (dnes, v budoucnosti)
 • nevyužitelné

 
Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem *. Pro účely evidence se odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů, označují „N“, ostatní „O“ a odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů a kategorie nebezpečný odpad jim byla přiřazena v souladu s § 6, jako „O/N“.

0

Diskuse


Zapojte se do diskuse!