ikona
1. Stupeň
Studijní témata pro 1. stupeň základní školy.

Odpady ve světě

Svět

V příštích desetiletích bude svět čelit několika problémům – větší produkci komunálních odpadů, a především zvětšujícímu se podílu organických odpadů, v rozvojových zemích.

Více organických látek znamená větší emise skleníkových plynů, v případě, že tyto odpady budou ukládány na skládky. Na druhé straně, rozvinuté státy budou čelit zvýšení odpadů z elektrozařízení a rozvíjejících se nano a biotechnologií. S jejich rozvojem a rozšířením mezi obyvatelstvem vstoupí do odpadového toku nové uměle stvořené materiály, pro které bude třeba najít vhodný způsob zpracování, nejlépe recyklace.

odpady_afrika_velka

Nejvyspělejším systémem odpadového hospodářství se může pochlubit Evropská Unie, nicméně i zde jsou problémy např. s vývozem ilegálních odpadů do Asie či jejich odstraňováním do moří a oceánů. V budoucnu bude třeba se s takovými problémy vypořádat.

V nakládání s odpady by měl pokračovat trend omezování skládkování, zvyšování využití odpadů a recyklací spojený s větším důrazem na prevenci vzniku odpadů.

Basilejská úmluva

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování představuje nejvýznamnější globální mezinárodně právní dokument upravující pohyb nebezpečných odpadů přes státní hranice za účelem jejich zneškodňování i využívání.Cíli  Basilejské úmluvy je:

  • snížit pohyby nebezpečných a ostatních odpadů, které jsou předmětem Úmluvy, přes hranice států na minimum v souladu s postupy pro správné nakládání s těmito odpady z hlediska životního prostředí
  • zneškodňovat nebezpečné odpady a ostatní odpady co nejblíže jejich zdroji
  • minimalizovat vznik nebezpečných odpadů co do množství a nebezpečnosti
  • zajistit přísnou kontrolu pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a prevenci nelegální přepravy
  • zakázat přepravu nebezpečných odpadů do zemí, které nedisponují legislativní, administrativní a technickou kapacitou k jejich řízení a zneškodňování v souladu s environmentálně šetrnými metodami
  • pomáhat rozvojovým zemím a zemím s transformující se ekonomikou při transpozici systémů environmentálně bezpečného řízení nakládání s odpady, které v těchto zemích jsou vytvářeny.

 

Basilejská úmluva byla sjednána dne 22. 3.1 989 v rámci Programu OSN pro životní prostředí. Bývalá ČSFR přistoupila k Úmluvě 24. 7. 1991. Úmluva vstoupila v platnost 5. 5. 1992. Česká republika, jako nástupnický stát ČSFR, přistoupila k Basilejské úmluvě s účinností od 1. 1. 1993.

Evropa

Za účelem odstranění stávající souvislosti mezi nárůstem a vznikem odpadů přijala Evropská unie právní rámec, jehož cílem je kontrolovat celý životní cyklus odpadu počínaje vznikem a konče likvidací s důrazem na využití a recyklaci. Hlavním právním předpisem je Směrnice 2008/98/ES o odpadech. Tato směrnice vytváří právní rámec pro zpracování odpadů v rámci Společenství. Jejím cílem je chránit životní prostředí a lidské zdraví předcházením škodlivým účinkům vzniku odpadů a nakládání s nimi. Směrnice zavádí mj. hierarchie v nakládání s odpady. Stejně jako jiné zákonné předpisy EU, i tato směrnice byla implementována do českých zákonů.

Moderní systémy nakládání s odpady

Moderní systémy nakládání s odpady se ve vyspělých zemích vyvíjely v posledních 35 letech počínaje skládkování až po nejnovější technologie v recyklaci odpadů. Poté, co se ve 20. století objevují problémy s neustále se rozrůstajícími skládkami, obrací se pozornost k budování spaloven odpadů. Postupem času se zlepšují technologie spalování tak, aby byly splněny stále se zpřísňující požadavky na emise (zvláště do ovzduší) z takových zařízení. Zároveň se lidé snaží co nejvíce využít energie ze spalovaného odpadu.

V posledních dekádách je pak patrný posun k využití odpadu jako zdroje pro výrobu nových výrobků. Možnosti recyklace jednotlivých druhů odpadů se neustále zlepšují.

S technologickým rozvojem se také prosazuje odpovědnost výrobců přebírat odpovědnost za své výrobky, které se dříve či později stávají odpadem.

0

Diskuse


Zapojte se do diskuse!