ikona
1. Stupeň
Studijní témata pro 1. stupeň základní školy.

Zdroje a výskyt odpadů

Odpady představují nejčastější a nejsledovanější „vedlejší produkt“ lidské společnosti. Všechny druhy odpadů vznikají ve společenské sféře (služby, obchod, domácnosti, veřejné objekty) nebo ve sféře výrobní (průmyslové, zemědělské, stavební).

popelnice_velka

Odpad ze společenské sféry se označuje jako komunální odpad. Zatím se odstraňuje převážně skládkováním, část lze využít jako druhotné suroviny (papír, sklo, textil). Obsahuje malé množství nebezpečných látek, avšak změny v životním stylu vedou k tomu, že se jejich množství stále zvyšuje.

Výrobní odpady vznikají ve všech průmyslových odvětvích. Chemický průmysl je jedním z hlavních zdrojů nebezpečných odpadů. Nebezpečné odpady vznikají zejména při výrobě anorganických a organických chemikálií, zpracování ropy a dehtů, při výrobě barev a nátěrů, galvanickém pokovování kovů a jejich konečné úpravě. Nejvíce se zužitkuje kovový odpad a odpadní chemikálie.

Odpady se vyskytují především na skládkách a v průmyslových areálech.

Skládka odpadů je prostor, kde se ukládají odpady. Podle zákona č.185/2001 Sb. je to technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země.

Z hlediska skládkového režimu se rozlišují skládky:

  • divoké (nepovolené)
  • polořízené (místa určená k ukládání povolených odpadů bez zajištění všech potřebných technických a provozních opatření)
  • skládky řízené, které jedině by měly být povolovány a využívány.

 
skladka_2

Z hlediska ukládání substrátu se rozlišují skládky:

  • komunálního odpadu
  • průmyslového odpadu (včetně skládek nebezpečného odpadu)
  • sdružené skládky komunálního, průmyslového odpadu a dalších druhů odpadů.

 
Závažný problém z hlediska ochrany životního prostředí představují tzv. reliktní skládky a kontaminované lokality, označované jako staré ekologické zátěže (např. zrušené továrny).

Odpady je možno dělit podle původu a základních oborů hospodářské činnosti na odpady:

  • průmyslové
  • zemědělské
  • stavební
  • komunální

 
Pojem průmyslový odpad je velice široký, zahrnuje značný rozsah různých materiálů. Již z názvu je patrné, že tyto odpady mají svůj původ v průmyslové výrobě. Velmi často je takový odpad nebezpečný.

 Zemědělský odpad je odpad ze zemědělské výroby, který se nedá vracet běžným zemědělským způsobem do půdy (odpad z výkrmen skotu, prasat, odpady z provozů souvisejících s živočišnou výrobou).

 Stavební a demoliční odpady vznikají při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách již dokončených staveb a odstraňování staveb.

Produktem prakticky všech obyvatel jsou zejména komunální odpady a kaly z čistíren odpadních vod. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů. Zjednodušeně se jedná o odpad z domácností.

Oproti tomu veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání je odpadem podobným komunálnímu odpadu.

0

Diskuse


Zapojte se do diskuse!